SWL Contest Logprogramma van SP7DQR

Handleiding voor het gebruikVerwacht hier geen uitgebreide handleiding. Het programma is door SP7DQR zodanig geconstrueerd dat de meeste handelingen gewoon "op het gevoel" wel al lukken. Ik leg alleen enkele elementaire zaken uit om je in elk geval snel op weg te helpen.Belangrijkste kenmerken

Het programma is flexibel van opzet. De gebruiker kan het invulscherm zodanig zelf aanpassen dat het voor vrijwel alle luisterwedstrijden geschikt te maken is.
De belangrijkste kenmerken op een rij:

Begin van het programma

Nadat je het programma hebt gestart zie je het onderstaande scherm.  De knop links onderaan is de taalkeuzeknop. Als je het programma start en je hebt al eerder een hiermee gelogd, dan komt vanzelf het laatst gebruikte log tevoorschijn. Dat is handig als je het loggen na een onderbreking wilt voortzetten.
Als je met een nieuw log wilt beginnen, dan gewoon "Nieuw Log"  aanklikken. De knop "Bewaar Cabrillo bestand" dient om het log, nadat het geheel is ingevuld, te bewaren en om te zetten in het Cabrillo formaat. Er komt dan een pop-up scherm waarin je een aantal gegevens moet invullen die standaard aan het (Cabrillo) bestand worden toegevoegd (zie verderop). Wil je een ander log voortzetten, bijvoorbeeld als je aan twee contesten tegelijk meedoet, dan kun je dat ophalen met de knop "Laad Log". Tot zover de in- en uitvoer van logbestanden. Zie ook verderop bij het onderwerp "Het vastleggen van de gelogde QSO's ".
Wijzigen van de invoervelden

Afhankelijk van welke gegegevens je moet loggen, kun je de invoervelden van "Gehoord station" en "Tegenstation" aanpassen. Je klikt met de rechter muisknop in één van de velden (bijvoorbeeld "Call") en dan verschijnt er een menu, waarin je met vinkjes kunt aangeven welke gegevens in het log moeten worden opgenomen.Je ziet  dat ook de mogelijkheid wordt aangegeven om het ontvangstrapport in twee delen te splitsen. Dit is gedaan omdat in veel contesten, behalve het serienummer, ook andere gegevens worden uitgewisseld, zoals provincie of regio. Denk maar aan de PACC, UBA-contest, 28 MHz SWL Contest, en noem maar op. Door de splitsing komen de gegevens in de uitvoerfile in aparte kolommen terecht, wat het overzicht en de logcontrole ten goede komt.
Je kunt ook nog kiezen voor een verkleinde letterfont in het invoerveld van de call. Dat kan wel eens handig zijn bij heel lange samengestelde calls, maar dat zal zelden nodig zijn.
Het resultaat van de wijzigingen van de invoervelden zie je hieronder.On- of off-line loggen

Het programma start normaal in de on-line positie. Dat betekent dat de datum en de tijd meeloopt met de datum/tijd van je computer. De tijdinstelling van je computer is niet kritisch.  Bij de controle (cross checking) van logs wordt doorgaans een marge van 5 minuten in tijdsverschil tussen de logs wel geaccepteerd. Dat de tijd bij on-line loggen toch in seconden wordt geregistreerd heeft te maken met het in de juiste volgorde plaatsen van verbindingen, die binnen dezelfde minuut hebben plaatsgevonden. Overigens worden deze seconden niet in de Cabrillo file opgenomen. Daarin worden de verbindingen gewoon met datum, uur en minuut vermeld. Door met de rechter muisknop op het vakje met de datum te klikken schakel je over naar off-line loggen.  Zie de afbeelding hieronder. Je kunt dan bijvoorbeeld eerst op papier een kladlog maken en het daarna rustig in het programma uitwerken. Je zult zien dat bij het off-line loggen de secondenaanduiding in het tijdvenster blijft staan. Dat is niet kritisch, je kunt gewoon volstaan met het handmatig aanpassen van het uur en de minuut.  Dit gaat het handigst door gebruik te maken van de PGUP/PGDOWN toetsen op het toetsenbord. Daarbij moet de cursor in de invoervelden van het gehoorde of tegenstation staan.
Als je weer op het groen veld klikt (nu linker muisknop), schakelt het programma terug naar on-line loggen.

Het vastleggenvan de gelogde QSO's

Het volgende schermbeeld laat de reeds gelogde regels zien.  Elke voltooide logregel wordt onmiddelijk automatisch op schijf opgeslagen in een bestand "swl_log.dqr". Dus is een extra opdracht om de gegevens op te slaan niet nodig als je het (tijdelijk) wilt afsluiten. Als je daarna het programma opnieuw start, worden de gelogde regels automatisch weer in het programma ingelezen. Het kan zijn dat je in een tweede contest wilt loggen terwijl de het log van de vorige contest nog niet hebt afgerond. Het overschakelen doe je door de knop "Nieuw Log" aan te klikken. Er wordt dan gevraagd onder welke naam je het bestaande log wilt opslaan. De extensie van dat log is dan ".log". Vervolgens kun je een nieuw log aanmaken. Wil je vervolgens weer terug naar het vorige log, dan herhaal je de "Nieuw Log"-procedure en haal met "Laad Log" het voorgaande log weer binnen het programma. Deze mogelijkheid kan ook handig zijn voor het achterag corrigeren van logregels. Zie daartoe verderop.
Als het log volledig is dan kun je door "Bewaar Cabrillo bestand" aan te klikken het Cabrillo bestand aan maken. Je krijgt dan eerst een invoerveld te zien waarin je je adresgegevens en dergelijke. Deze gegevens komen uiteindelijk in de kop van het Cabrillobestand te staan. De grijze vakken zijn verplicht en ook vanzelfsprekend  de naam van de contest.Standaard wordt het bestand dan automatisch opgeslagen met de naam "Call.cbr".  Bij de meeste contesten verlangt de organisatie dat het contestlog ook onder die naamgeving wordt toegezonden.  Het kan natuurlijk zo zijn dat je aan een contest deelneemt, terwijl het bestand van een andere contest nog in de PCaanwezig is. Het is dan ook verstandig het eerdere bestand een andere naam te geven (bijvoorbeeld de naam van de contest, of een afkorting daarvan) om verwarring te voorkomen. Trouwens, het programma waarschuwt ook en vraagt of het al aanwezige bestand moet worden overschreven. Het CBR-bestand is gewoon een tekstbestand, dat je met een simpele tekstverwerker weer kunt openen. Het ziet er uit als in onderstaande afbeelding.

Het corrigeren van eerder ingevoerde gegevens

Corrigeren van reeds ingevoerde gegevens kan op twee manieren.
1.  Je leest het CBR-bestand in een eenvoudige tekstverwerker, zoals kladblok (zie voorbeeld hier net boven). Vervolgens kun je de gegevens corrigeren en daarna het bestand weer opslaan.  Zo simpel als wat.  Let er daarbij wel op dat je de bestandsstructuur (kolommen) niets wijzigt!
2.   Een andere manier vind je wellicht wel mooier. Je brengt de wijziging dan aan op het bestand met de extensie ".log", dat je met de knop "Laad log" kunt inlezen. Het programma biedt de mogelijkheid om reeds gelogde regels te wijzigen, zonder datje eerst naar het CBR- bestand moet.  Klik met de rechter muisknop op de te wijzigen regel en er komt een pop-up venster waarin je kunt aangeven of je de logregel wilt veranderen of verwijderen (zie hieronder).
Klik je op wijzigen, dan komt de bewuste logregel weer in een nieuw invoerveld te staan en kun je de wijziging daarin uitvoeren. Dat ziet er uit als in de afbeelding hieronder. Klik vervolgens op "OK" en de wijziging is doorgevoerd. Deze methode van wijzigen is vanzelfsprekend ook toepasbaar tijdens het contesten zelf.
De knop "Info"

Ik raad je zeker in het begin aan om de informatie te lezen die achter deze knop schuil gaat. Er zitten nog meer tips achter deze knop.


Slotopmerkingen

1.  Je ziet steeds het veld "Voeg toe aan lijst". Als je daarop klikt, dan komt de ingevulde logregel in de lijst te staan. Eigenlijk is deze handeling overbodig. Als je namelijk na het invullen van de logregel gewoon "Enter" geeft, dan gebeurt hetzelfde. De "Enterknop" op het toetsenbord kun je ook gebruiken om naar rechts door de velden te bewegen. Daarmee verlaag je het risico op RSI-achtige aandoeningen!
2.  Het programma "SWL DQR_Log" is ontwikkeld door SP7DQR met adviezen mijnerzijds. Wellicht zijn er verbeteringen mogelijk. Alle suggestie daartoe zijn welkom. Alle opmerkingen en vragen kun je mailen naar:  NL290.
3.  Kijk af en toe eens op de webpagina's van de NLC op de VERON-site: http://swl.veron.nl/swlcontest.htm. Zodra er verbeteringen aan het programma zijn doorgevoerd, wordt de nieuwe versie daar neergezet.


Wij zijn SP7DQR veel dank verschuldigd voor zijn uitstekende werk!