Reglement VERON SLP contesten                                  

SWL - Short Listening Period - contesten
Samenvatting: De SLP's zijn wedstrijden met korte luisterperioden. De wedstrijden vinden 8 maal per jaar plaats, zoveel mogelijk gelijktijdig met grote internationale radioamateurcontesten. Om mee te doen is het voldoende om gedurende een weekend in 3 uren, die niet per sé aaneengesloten hoeven te zijn, zoveel mogelijk verschillende prefixen en DXCC-landen te loggen. De uiteindelijke score is de som van de verschillende prefixen van alle banden bij elkaar vermenigvuldigd met de som van de gehoorde DXCC-landen, eveneens van alle banden bij elkaar. Voor de duidelijkheid: kijk vooral naar het logvoorbeeld hieronder.
Een gelogd contact van een amateurstations is comp[leet als je genoteerd hebt: Frequentie/Band - Datum - Tijd(UTC) - Call van het gehoorde station - Call van het tegenstation - RS-rapport gegeven door het gehoorde station inclusief eventuele contesttoevoeging (getal/provincie en dergelijke).  
Alleen contacten in spraak op de 80, 40, 20, 15 and 10 m banden zijn geldig voor de punten in deze contest.
Wisselen van band mag pas als tenminste 10 minuten op de voorgaande band is geluisterd. Op dezelfde band mag een tegenstation pas na 5 minuten opnieuw in het log terugkeren.
Het contestlog moet uiterlijk 1 maand na de contestdatum  bij de contestmanager binnen zijn.

Uitgebreide beschrijving


1. De contest staat open voor alle luisteramateurs ter wereld.

2. De contest datums in 2019 zijn:
    1.     26-27 januari
    2.     2-3 maart
    3.    30-31 maart
    4.    11-12 mei
    5.    13-14 juli
    6.    14-15 september
    7.    12-13 oktober
    8.    26-27 oktober

3. Alleen contacten van radioamateurs in spraak zijn toegestaan en wel op de banden: 80, 40, 20, 15 and 10 meter.

4. Tijdens het contestweekend mag geluisterd worden van zaterdag 00.00 UTC tot zondag 24.00 UTC. Over het hele weekend zijn in totaal slechts 3 uren geldig voor het log. De totale drie uren mogen verdeeld worden in blokken van één, twee of drie uren (1+1+1 of 2+1, of 1+2 of 3 opeenvolgende uren). Elk uur of blok start op het hele uur. Natuurlijk mag je langer luisteren dan alleen die drie uren, maar voor de contest mogen maximaal drie uren worden verzameld.

5. Het is de bedoeling dat je in drie uren zoveel mogelijk prefixen en DXCC-entiteiten (landen) logt. Een gehoord station is geldig gelogd als je hebt genoteerd: de call, het gegeven rapport (inclusief eventuele contesttoevoeging) en de call van het tegenstation.  Je hoeft het tegenstation niet te horen, maar als je het wel gehoord hebt en het rapport hebt ontvangen, is ook het tegenstation geldig voor de punten.  Een prefix is geldig als wordt voldaan aan de WPX-regels en een land als het voorkomt in de DXCC-lijst (zie bijvoorbeeld het VERON-Vademecum of verschillende internetsites). Elke prefix telt voor 1 punt en elk land of DXCC-entiteit voor 1 multiplierpunt. Per band telt een prefix slechts eenmaal voor de punten en een DXCC-land eveneens eenmaal voor de multipliers. Op een andere band tellen de prefixen en landen weer opnieuw voor de punten. De eindscore is de optelling van alle punten van alle banden samen maal de multipliers van alle banden samen (zie het voorbeeld onderaan: summary sheet).

6. Als je je log op papier instuurt verwachten we dat je voor elke band een apart log maakt. Bij per e-mail aanleverde logs is dat niet nodig.  Vermeld bovenaan op elk blad je luisternummer (SWL-call), de band of frequentie en het paginanummer.  Elke logregel dient te bevatten: Datum, Tijd (UTC), Gehoord station, Gegeven rapport (inclusief eventuele contesttoevoeging), Tegenstion, Prefixpunt en de Multiplier met de aanduiding van het DXCC. Indien het gehoorde station zelf niet aan een contest meedoet, mag je gewoon het RS-rapport vermelden.  Maak op een "summary sheet" een score berekening. Op het summary sheet ook vermelden: het totale aantal pagina's, je complete naam en adres en een beschrijving van de ontvangstinstallatie die gebruikt is. Bovendien een verklaring dat je het reglement van de contest in acht hebt genomen.
Het wordt zeer op prijs gesteld als je je log, indien mogelijk, per e-mail inzendt. In dat geval bij voorkeur in Cabrillo. Ook "platte tekst",  MS-WORD, MS-Excel en HTML worden geaccepteerd; in die gevallen graag "TAB" of komma als scheiding tussen de kolommen. Bij per e-mail aangeleverde logs is het niet noodzakelijk om per band een apart blad te maken; je mag de verbindingen dan gewoon in volgorde van tijd zetten onder de voorwaarde dat op elke logregel de band vermeld wordt. 

7. Alleen verbindingen van radioamateurs mogen worden gelogd. Verder geldt de 5-minutenregel: hetzelfde tegenstation mag pas na 5 minuten opnieuw als tegenstation in het log verschijnen. Verder mag je pas na 10 minuten op een band geluisterd te hebben overschakelen naar een andere band. Verder is het gebruik van meerdere ontvangers niet toegestaan en mag je niet samenwerken met anderen. Als je bij je nacontrole van het log logregels tegenkomt die niet meetellen voor de punten, mag je die gewoon uit je log weglaten, maar ook gewoon "0" of "--" in de kolom voor de punten zetten. Logs met te veel fouten worden niet in behandeling genomen. Zeker voor beginnende luisteramateurs wordt hieraan echter niet streng de hand gehouden en
krijgt de luisteramateur een bericht van de contestmanager waarin de verbeteringen worden uitgelegd om van te leren voor de volgende keren. In twijfelgevallen beslist altijd de contestmanager, bijvoorbeeld of een gehoord station wel conform de WPX- en DXCC-regels bestaat (het zou een piraat kunnen zijn).   


8. Het is niet toegestaan om voor het loggen gebruik te maken van WebSDR; de luisteramateur mag slechts gebruik maken van de op zijn locatie opgestelde ontvanger en antenne.

9. Elke SLP-contest wordt er een klein prijsje beschikbaar gesteld voor de luisteramateur met de hoogste score, die niet eerder in het jaar een prijs heeft gewonnen. Als de hoogst scorende al eerder een prijs heeft gewonnen, komt nummer twee ervoor in aanmerking en eventueel nummer drie of zelfs vier.  De eindwinnaar is degene met de hoogste score over zijn of haar beste zes resultaten en ontvangt daarvoor de Daan Dekker Memorial. Voor de duidelijkheid: de twee minste resultaten worden niet meegerekend. Alle deelnemers die aan tenminste drie SLP-contesten hebben deelgenomen ontvangen het SLP-certificaat.

10. De contestresultaten worden gepubliceerd in de rubriek NL-post van  Electron en via de VERON-website: swl.veron.nl/swlcontest.htm 
(ook diverse buitenlandse websites publiceren de contestresultaten). Bovendien ontvangen de deelnemers persoonlijk bericht, zo mogelijk via e-mail.

11. Na elke SLP-contest moet het contestlog binnen een maand na het contestweekend verzonden zijn aan de contestmanager: Ruud Ivens, NL290, Hittekamp 29, 3956 RE Leersum, Nederland. Of via e-mail: NL290(at)veron.nl . De ontvangst van e-mail logs wordt binnen een week bevestigd.

12. Bij inzending op papier: schrijf duidelijk om misverstanden te voorkomen! Als het log per band meer dan 20 logregels bevat moet er een controlelijst van de gehoorde prefixen (prefix dupe sheet)  worden bijgevoegd evenals een lijst van de multipliers per band. Dit is niet noodzakelijk als het log digitaal wordt aangeleverd in de formats: EXCEL, WORD, Cabrillo of een ander TEXT-formaat met een duidelijke scheiding tussen de kolommen (TAB of komma).

13. De deelnemer aan de contest gaat door deelneming akkoord met publicatie door de VERON van de resultaten in het maandblad Electron, op de VERON-website en in andere door de VERON gebruikte/gekozen media.

=========================================================================================
Voorbeeld van een SLP log:
NL-1000    Band: 40 m  
   

Datum

UTC

Gehoord Station

Tegenstation

RS+ext

Punten

DXCC

07-02

03.02

PA 0 MPM

ON 6 MP

59073

1

PA

07-02

03.02

ON 6 MP

PA 0 MPM

59055

1

ON

07-02

03.04

PA 2 SWL

ON 6 NL

59007

1

--

07-02

03.04

ON 6 NL

PA 2 SWL

59056

0 *)

--

07-02

03.08

VO 1 FG

W 1 AW

55015

1

VE

07-02

03.08

W 1 AW

VO 1 FG

59045

1

W

08-02

07.06

UA 3 AA

8P 6 BP

58109

1

UA

08-02

07.06

8P 6 BP

UA 3 AA

56022

1

8P

08-02

07.09

PI 4 AA

UA 3 AA

58236

0 **)

--

08-02

07.11

UA 9 ZZ

ON 4 UB

58012

1

UA0

 

Band totaal:

8

7


Uitleg:
*) : dubbele prefix ( ON6 )
**): telt niet vanwege de 5 minuten regel voor het tegenstation.

(In dit voorbeeld zijn de logs voor 20 en15 m niet getoond)


=====================================================================================
Voorbeeld van een prefix dupe sheet:
Prefix dupe sheet NL-1000

40meter

20meter

15meter

8P6

DL0,1,8

5B4

ON6

GB2

K4

PA0,2

I3,8

PJ2

UA3,9

K5,6,7,9

PY1

VO1

LA2

VE3

W1

ON4,5,8

W1,3

 

W1,2,5,8

 


======================================================================================
Voorbeeld van een summary sheet:
Summary sheet NL-1000

Band

QSO's

Punten

Multipl.

80m

0

0

0

40m

10

8

7

20m

33

18

6

15m

7

7

5

10m

0

0

0

 

 

33

18


Geclaimde score:   18*33=594 punten.
=======================================================================================